Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IDB Bouwadvies

Website: https://idbbouwadvies.nl/

E-mailadres: info@idbbouwadvies.nl

KvK Groningen: 76186598

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door IDB Bouwadvies (IDB Bouwtechnisch Advies & Projectmanagement)

Opgemaakt: november 2021.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer (hierna te noemen IDB Bouwadvies): IDB Bouwadvies vertegenwoordigd door Reinier Bakker, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 76186598, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan IDB Bouwadvies opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van projectmanagement, consultancy of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en IDB Bouwadvies tot het verlenen van diensten door IDB Bouwadvies ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met IDB Bouwadvies. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met IDB Bouwadvies, waarbij derden betrokken worden.

Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door IDB Bouwadvies uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

IDB Bouwadvies behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

De door IDB Bouwadvies gemaakte opdrachtbevestigingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 10 dagen, tenzij anders aangegeven. IDB Bouwadvies is slechts aan de opdrachtbevestiging gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 10 dagen wordt bevestigd.

De prijzen in de genoemde opdrachtbevestigingen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

In de opdrachtbevestiging van IDB Bouwadvies staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door IDB Bouwadvies voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door IDB Bouwadvies opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan IDB Bouwadvies te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

De opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op de bij IDB Bouwadvies beschikbare informatie.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. IDB Bouwadvies zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal IDB Bouwadvies de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal IDB Bouwadvies daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht/overeenkomst

IDB Bouwadvies zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht, vakmanschap en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat IDB Bouwadvies niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IDB Bouwadvies het recht bepaalde werkzaamheden te late verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

Wanneer IDB Bouwadvies de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. IDB Bouwadvies aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IDB Bouwadvies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IDB Bouwadvies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IDB Bouwadvies zijn verstrekt, heeft IDB Bouwadvies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door IDB Bouwadvies een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van IDB Bouwadvies op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen IDB Bouwadvies de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.

IDB Bouwadvies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtgever is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door IDB Bouwadvies. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan IDB Bouwadvies verschuldigd.

Artikel 6. Facturering en betalingsvoorwaarden

Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door IDB Bouwadvies aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is IDB Bouwadvies gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van IDB Bouwadvies en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens IDB Bouwadvies onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

Als van IDB Bouwadvies meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan IDB Bouwadvies voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

IDB Bouwadvies is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan opdrachtgever verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot rapporten, ontwerpen en fotografie.

Opdrachtgever mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IDB Bouwadvies geen gebruik maken van deze producten, waarop IDB Bouwadvies rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

IDB Bouwadvies is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers.

Artikel 8. Geheimhouding

IDB Bouwadvies is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. IDB Bouwadvies houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt

Artikel 9. Annuleringsvoorwaarden

IDB Bouwadvies heeft het recht om zonder opgave van reden een opdracht te annuleren of bepaalde projecten van een opdrachtgever te weigeren in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan IDB Bouwadvies betaalde bedrag;

Ingeval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst worden de tot dan toe gemaakte werkzaamheden en kosten in rekening gebracht.

Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 10: Incassokosten

Indien IDB Bouwadvies invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.

Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

IDB Bouwadvies is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien IDB Bouwadvies niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.

Indien IDB Bouwadvies aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever  gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door IDB Bouwadvies afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door IDB Bouwadvies toegezonden.

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van IDB Bouwadvies jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.

IDB Bouwadvies is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

IDB Bouwadvies zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. IDB Bouwadvies is niet aansprakelijk voor (ernstige) tekortkomingen jegens opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

IDB Bouwadvies is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien IDB Bouwadvies bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IDB Bouwadvies duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

De opdrachtgever vrijwaart IDB Bouwadvies tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en IDB Bouwadvies samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van IDB Bouwadvies.

Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens IDB Bouwadvies niet binnen 14 dagen na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken de termijn te vervallen.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Op iedere overeenkomst tussen IDB Bouwadvies en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen IDB Bouwadvies gevestigd is.